ОУ "Д-р Петър Берон"
Основно училище в село Септемврийци

За училището

Основно училище "Д-р Петър Берон" се намира в центъра на с.Септемврийци. То е старо учебно заведение, със 90-годишна история и с богати традиции. 

Учебният процес е организиран на една смяна: от І до VІІ клас с две полуинтернатни групи в начален етап. 

Училището разполага с модерно оборудвани кабинет по компютърно обучение и зала за физическо образование и спорт. Постоянна грижа на административното ръководство и училищното настоятелство е непрекъснатото подобряване на условията за обучение и труд. 

За учениците са организирани разнообразни дейности по интереси, както и възможност да получат индивидуална помощ. 

Някои от завършващите седмокласници ежегодно се приемат в специализирани училища след успешно положени конкурсни изпити.

Решаваща роля имат висококвалифицираната преподавателска колегия, която по традиция работи в екип, обича децата, гордее се с техните постижения и провежда ефективен учебно - възпитателен процес

Основно училище Д-р Петър Берон е едно от най-старите училища в региона. Педагогическият персонал се състои от висококвалифицирани амбициозни учители, които влагат много старание и новаторство в работата си.

Ученици, учители и училищното ръководство участват в редица проекти по различни направления.