ОУ "Д-р Петър Берон"

Основно училище в село Септемврийци

Основно училище "Д-р Петър Берон" разполага с модерно оборудвани кабинет по компютърно обучение и зала за физическо образование и спорт.

Постоянна грижа на административното ръководство и училищното настоятелство е непрекъснатото подобряване на условията за обучение и труд. Учебният процес е организиран на една смяна: от І до VІІ клас с две полуинтернатни групи в начален етап. 

За учениците са организирани разнообразни дейности по интереси, както и възможност да получат индивидуална помощ. 

Някои от завършващите седмокласници ежегодно се приемат в специализирани училища след успешно положени конкурсни изпити.

Решаваща роля имат висококвалифицираната преподавателска колегия, която по традиция работи в екип, обича децата, гордее се с техните постижения и провежда ефективен учебно - възпитателен процес